مجموعه سوالات برای مصاحبه حضوری

۳۵,۰۰۰ تومان

مجموعه سوالات برای مصاحبه حضوری

نویسنده: (اختر، هاجر، پریسا) حضرتی بی شک

ناشر: انتشارات یاران (با همکاری انتشارات آذربایجان)

موضوع: مصاحبه استخدامی

Help-Desk